Sava i Splavarska ulica u Slavonskom Brodu
Udruga splavara "Čika Mata Marković" Slavonski Brod
Život na Savi    Life on the river Sava
Početna stranica

Sadržaj:
05. Ponuda za izradu Geodetskog plana MIG d.o.o. Slavonski Brod, 11.10.2019.
04. Izrada Geodetskog plana, 17.05.2019.
03. Status plutajućih tijela, 17.05.2019.
02. Status splavi na Poloju, 17.05.2019.
01. Novi Pravilnik o plutajućim objektima - upis splavi u Očevidnik (registar) plutajućih objekata, stanje 17.05.2019.

05. Ponuda za izradu Geodetskog plana, MIG d.o.o. Slavonski Brod
11.10.2019.
      Prikladni teskt s ponudom dostavljen je na sve splavi 11.10.1019. Isti dokument možete pročitati ovdje:
          Ponuda za izradu Geodetskog plana     
Na početak

04. Izrada Geodetskog plana
stanje 17.05.2019.
      Pred nama je izvršenje najtežeg posla, i za nas najvećeg troška, izrade Geodetskog plana. Prema zahtjevima Hrvatskih voda i Lučke kapetanije tvtka MIG d.o.o. Slavonski Brod će napraviti Geodetski plan ima tri dijela: 1. Snimak postojećeg stanja splavi i bitvi (uređaj za privez splavi na kopnu) u Splavarskoj ulici i splavi iznad mosta
2. Prema snimku postojećeg stanja pravi se Projekt (makro plan koji obuhvaća sve splavi) sa podacima prema zahtjevima Hrvatskih voda i Lučke kapetanije. Biti će ucrtani pristupni putevi do splavi i dvije bitve za vezanje svake splavi. Svaka bitva mora imati svoj broj.
3. Za svaku splav napraviti će se poseban crtež (mikro plan) sa svim potrebnim podacima. Prema brojevima bitvi biti će određeno točno mjesto od Hrvatskih voda gdje će vlasnik splavi (imenom i prezimenom) smjeti vezati svoju splav. Na tom crtežu svake splavi biti će ucrtani pristupni putevi i njihova površina. Tu će biti još podataka potrebnih Hrvatskim vodama i Kapetaniji.

      Na svaku splav biti će dostavljen tekst o izradi Geodetskog plana s ponudom tvtke MIG. Svaki vlasnik splavi koji pristaje da tvtka MIG napravi ponuđeno treba to potvrditi na obrascu koji će isto biti dostavljen i ispunjen dostaviti predsjedniku Udruge (Ivan Petričević) ili dopredsjedniku (Zdravko Grčević).
      Sve ovdje napisano Udruga "Čika Mata" radi samo za članove Udruge i na sastancima (Hrvatske vode, Kapetanija i Grad) predstavnik Zdravko Grčević zastupa sve članove Udruge. Zato je potrebno da se svi vlasnic splavi koji pristaju na ovakav način rješavanja upisa u očevidnik učlane u Udrugu kod predsjednika, dopredsjednika ili tajnika.
Priredio: Zdravko Grčević, 17.05.2019.     
Na početak

03 Status plutajućih tijela
stanje 17.05.2019.
      Osim plutajućih objekata u Splavarskoj ulici postoji nekoliko plutajućih tijela istisnine manje od 1 t i bez kućice. Ta plutajuća tijela neće moći koristiti bitve kao vezove jer je Splavarska ulica samo za kućice na vodi ili plutajuće objekte. Drugim riječima, plutajuće tijelo neće moći zauzeti mjesto splavi.     
Na početak

02. Status splavi na Poloju
stanje 17.05.2019.
      Ostaje za sada nerazjašnjeno pitanje splavi na Poloju. Tu su dva problema. Jedan je pravni jer je Poloj u zakupu od strane Grada Slavonskog Broda i pravno je pitanje da li onda Grad može izdati lokacijsku dozvolu zemljišta u zakupu. Drugo je pitanje što je Grad to zemljište uz naše splavi u svojem planu namjenio za rekreacijsku zonu.     
Na početak

01. Novi Pravilnik o plutajućim objektima
- upis splavi u Očevidnik (registar) plutajućih objekata -
stanje 17.05.2019.
      Naše splavi bile su do sada pravno definirane kao "plutajuća tijela." A onda je izašao novi Pravilnik o plutajućim objektima (NN 072/2015) i novi Pravilnik o čamcima (NN 072/2015). Stupili su na snagu 08.07.2015, Oba ova pravilnika možete naći u rubrici Dokumenti na ovoj web stranici.
      Novi pravilnici su donijeli suštinsku novost da su naše splavi postale "plutajući objekti" (kućice na vodi) prema Pravilniku o plutajućim objektima.
      Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na plutajuće objekte čija je istisnina veća od 1 tone te na plutajuće objekte istisnine manje od 1 tone, ako su složene konstrukcije ili imaju nadgradnju, odnosno, ugrađeno postrojenje.
      Prema Pravilniku o čamcima NN72/15, članak 59, stavak 4, svi vlasnici postojećih plutajućih tijela koja su sada postala plutajući objekti dužni su do kraja lipnja 2016. god. Lučkoj kapetaniji podnijeti zahtjev za preupis splavi u Očevidnik plutajućih objekata za što je potrebna lokacijska dozvola.

      Vlasnici upisanih (registriranih) splavi i vlasnici splavi koji su prijavili izgradnju splavi trebaju poduzeti radnje za:
a) Ishođenje prava i uvjeta korištenja vodnog dobra (Hrvatske vode). Potreban je geodetski plan
b) Ishođenje lokacijske dozvole (gradska uprava). Potreban je geodetski plan
c) Obaviti tehnički pregled splavi. Zahtjev se podnosi HRB-u (Hrvatski registar brodova)
d) Ishođenje Odobrenja mjesta veza, zahtjev se podnosi Lučkoj kapetaniji. Potreban je geodetski plan
e) Upis (registraciju) kućice na vodi (splavi) u registar plutajućih objekata, zahtjev se podnosi Lučkoj kapetaniji. Zahtjevu se prilažu dokumenti navedeni pod a), b), c) i d). Rok za upis davno je istekao, 08.07.2016. god.

      Problem je kako napraviti navedeno pod a), b), c) i d) jer nema primjera u Hrvatskoj. Mi smo prvi koji to radimo i ostali čekaju kako čemo mi to riješiti.

a) Ishođenje prava i uvjeta korištenja vodnog dobra (Hrvatske vode)
      Svaki vlasnik splavi će sklopiti ugovor s Hrvatskim vodama o pravu služnosti zemljišta za pristup do splavi prema geodetskom planu. Kraj svake splavi moraju biti dvije označene bitve a sve to mora biti ucrtano na geodetskom planu što je najveći posao. Na ugovoru s Hrvatskim vodama o pravu služnosti pisati će ime i prezime vlasnika splavi (plutajući objekt) i brojevi dvaju bitvi što je novost obzirom na sadašnje stanje. Naknada još nije poznata.
      Geodetski plan radi firma MIG i dio posla je napravljen. To je najteži posao koji mi moramo financirati kao korisnici. Još je potrebno napraviti projekt izrade bitvi.
      U ugovoru prava služnosti s Hrvatskim vodama obuhvaćena je izrada i postavljanje bitvi koje moramo napraviti o svom trošku ali je konačni vlasnik Hrvatske vode zato što mi ne možemo biti vlasnici ničega na zemlji koja je u vlasništvu Hrvatskih voda. Biti će pregledane sve bitve, neke će se prihvatiti, one kojih nema će se morati napraviti prema projektu (moraju biti dvije bitve za jednu splav). Vezanje splavi za drveće nije dozvoljeno. Svi detalji oko izrade bitvi još nisu definirani.

b) Lokacijska dozvola od Grada Slavonskog Broda
      Detalja oko izdavanja lokacijske dozvole za sada nema osim što znamo da će kao prilog trebati geodetski plan. Bitno je da lokacijska neće biti izdana kao kada npr. pravimo kuću, odnosno ne vrijedi Zakon o građenju za plutajuće objekte. Za izdavanje lokacijske dozvole je osnovno da je Splavarska ulica upisana u GUP Grada kao mjesto za privez plutajućih objekata što je napravljeno na prijedlog naše Udruge. Održan je sastanak na tu temu u Gradu i to je u rješavanju.

c) Tehnički pregled splavi
      Kako sada piše u pravilniku Tehnički pregled treba raditi HRB. Razgovori s inspektorom HRB iz Osijeka nisu baš bili uspješni i tu ima dosta stvari za dogovoriti. Naša udruga je podnijela zahtjev Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za izmjenu Pravilnika o plutajućim objektima a predložili smo da tehnički pregled radi kapetanija kao što je bilo i prije.
U svakom slučaju potrebna je tehnička dokumentacija splavi.

d) Odobrenje mjesta veza od strane Lučke kapetanije
      Ovo odobrenje je prvenstveno sa stanovišta sigurnosti plovidbe. Potreban je geodetski plan.

d) Upis u Očevidnik plutajućih objekata u kapetaniji
      Taj rok je davno istekao, 08.07.2016. god. Realno mi nismo ni mogli do sada obaviti upis u Registar plutajući objekata jer cijela procedura nije definirana. Mi smo prvi u Hrvatskoj koji ovo radimo jer Splavatske ulice nema nego samo u Slavonskom Brodu. Inspektor nam zato nije ni pisao kazne što nismo upisani u registar, iako je držeći se strogo zakona mogao. Hvala mu na razumjevanju.
      Vlasnici splavi koji se ne budu upisali u Očevidnik plutajućih objekata morati će svoju splav maknuti sa vode.     
Na početak

Udruga splavara "Čika Mata - Marković" Slavonski Brod      e-mail: splavari@splavari.com.hr              Početna stranica
Korištenje sadržaja s ove stranice je na vlastitu odgovornost. Slobodno se smiju prenositi tekstovi i fotografije uz navođenje izvora.